Algemene voorwaarden Tikkie

ACTIEVOORWAARDEN “BEEMSTER 30+ – 40% MINDER VET, 40% CASHBACK – CASHBACK ACTIE”

 • Looptijd: 8 april 2024 t/m 28 april 2024
 • Deelnemende supermarkten: AH, Jumbo, PLUS, COOP, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Vomar,
  Poiesz, Boni, Boon’s/MCD;
 • Cashback bedrag: 40% korting van het aankoopbedrag
 1. ALGEMEEN
  1.1 – Toepasselijkheid
  1.2
  1.1.1
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “BEEMSTER SIGNATURE BORRELSTUKJES
  CASHBACK ACTIE” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Beemster New Retail B.V.
  (Rijperweg 20, 1464 MB Westbeemster) (hierna: de Organisator).
  1.1.2
  Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staat vermeld op de website
  www.beemsterkaas.nl/algemenevoorwaardentikkie (hierna verder te noemen “Site”).
  1.1.3.
  De Actie is ter promotie van de Beemster 30+ kaas (hierna verder te noemen het “Product”) door
  middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie.
  1.1.4
  Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de
  Actievoorwaarden.
  1.1.5. De actieperiode loopt van maandag 8 april 2024 t/m zondag 28 april 2024 (de Actieperiode),
  mits het maximum aantal Deelnemers nog niet is bereikt.
  1.1.6
  Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen en/of kortingen.
 2. DE ACTIE
  2.1 – Specificatie actie
  2.1.1
  De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Site.
  2.1.2
  De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben
  aangeschaft bij de verkopende supermarkten, zoals AH, Jumbo, PLUS, COOP, Dekamarkt, Dirk,
  Hoogvliet, Vomar, Poiesz, Boni, Boon’s/MCD (“Deelnemende Supermarkten)”. De Actie is enkel
  geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.
  2.1.3
  Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij één van de Deelnemende Supermarkten en
  zijn/haar originele aankoopbewijs fotografeert in de Actie omgeving in de Tikkie app, ontvangt de
  Deelnemer 40% van het aankoopbedrag retour, mits het maximaal aantal Deelnemers nog niet is
  bereikt.
  2.1.4.
  Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de
  Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten.
  2.1.5
  Voor een geldige deelname dient vanuit de Tikkie-app deelgenomen te worden aan de Actie door de
  Actie te selecteren binnen het Tikkie Acties menu in de Tikkie-app. Hier dient de Deelnemer de
  originele kassabon voor aankoop van dit Product gedurende de actieperiode te scannen, waarna de
  Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.
  2.1.6
  Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van
  boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de
  Actie.
  2.1.7
  Na verificatie van de kassabon ontvangt de Deelnemer 40% van het aankoopbedrag retour. Bij
  aankoop van meerdere Producten ontvangt de Deelnemer van 1 van de Producten 40% van het
  hoogst geprijsde Product retour.
  2.2 – Deelname
  2.2.1
  Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3
  en 2.2.4.
  2.2.2
  Iedere Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slechts éénmaal deelnemen aan deze
  Actie.
  2.2.3
  Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan
  met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.
  2.2.4
  Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik
  van het internet, geen extra kosten verschuldigd.
  2.3 – Bescherming persoonsgegevens
  2.3.1.
  In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe
  je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van
  de Actie.
  2.3.2
  De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig
  zijn.
  2.3.3
  Organisator deelt aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en
  verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de
  persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. De
  Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde
  persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van het
  terugstorten van het aankoopbedrag van het Product.
  2.3.4.
  Organisator informeert Deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op
  rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om
  daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle
  zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van
  de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot ABN AMRO, aan het adres dat in de
  privacyverklaring van de Tikkie app staat vermeld.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  3.1 – Aansprakelijkheid Organisator
  3.1.1
  Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de
  juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert onder andere niet dat de
  telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat
  haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
  3.1.2
  De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen
  controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te
  annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In
  ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.
  3.1.3
  ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. De Organisator is
  niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te
  verstrekken cashback. De Organisator geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken
  prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
  3.2 – Aansprakelijkheid derden
  3.2.1
  Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Organisator
  cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie.
 4. SLOTBEPALINGEN
  4.1 -Voorbehoud
  4.1.1.
  De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere
  kennisgave:
  a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik
  maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de
  Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
  b) wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken
  en/of te beëindigen;
  c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te
  beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.
  4.2 – Vragen en klachten
  4.2.1
  In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer
  contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 13
  76 85 28.
  4.2.2
  De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of
  opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de
  consumentenservice van Tikkie