Privacy

Privacyverklaring consumenten

1. Inleiding

Technologische ontwikkelingen stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. CONO Kaasmakers is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

Binnen CONO Kaasmakers wordt gewerkt met persoonsgegevens van consumenten, veehouders (leden en leveranciers) en personeel. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De gegevensverzameling van persoonsgegevens over consumenten kan van belang zijn voor het behandelen van vragen, opmerkingen of klachten. De verzamelde gegevens worden ook alleen voor dat doel gebruikt. CONO Kaasmakers gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden de volgende wettelijke kaders voor de bescherming van persoonsgegevens:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;

De wetgeving voorziet in algemene regels waar CONO Kaasmakers zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

2. Uitgangspunten

CONO Kaasmakers draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt CONO Kaasmakers zich aan de volgende uitgangspunten:

Transparantie
Het beginsel van transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. CONO Kaasmakers informeert je eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
CONO Kaasmakers zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. In dit geval is dat het behandelen van een vraag, opmerking of klacht. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.

Minimale gegevensverwerking
CONO Kaasmakers streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij dus alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld, zoals het behandelen van vragen, opmerkingen en klachten en het beantwoorden daarvan. Indien e-mailadressen zijn achtergelaten om te abonneren op een nieuwsbrief worden deze toegevoegd aan een maillijst waar altijd een opt-out optie is.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van CONO Kaasmakers uit te kunnen oefenen, om wettelijke bepalingen te kunnen naleven of bijvoorbeeld om klachten af te handelen. De persoonsgegevens voor deze taken worden niet langer dan 6 maanden bewaard. Uitzondering hier op is de nieuwsbrief. Indien een persoon heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen, zal deze ingeschreven blijven totdat deze persoon zelf het verzoek indient om uitgeschreven te worden. Bij iedere nieuwsbrief is er een optie tot uitschrijven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
CONO Kaasmakers gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt CONO Kaasmakers voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minst inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maakt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking van persoonsgegevens te dienen doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

3. Register van Verwerkingsactiviteiten 

CONO Kaasmakers kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

 • Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • Wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen;

4. Verwerkers/Ontvangers 

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt CONO Kaasmakers in sommige gevallen gebruik van diensten van partijen buiten de organisatie. CONO Kaasmakers maakt hierover afspraken die zijn vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met deze partijen. De externe partijen die persoonsgegevens verwerken zijn vastgelegd in het Register van Verwerkingsactiviteiten.

5. Rechten van betrokkenen 

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. Deze rechten worden ‘toegepast/gerespecteerd/uitgevoerd’ in relatie tot andere wettelijke kaders. Het gaat om de volgende rechten:

 • Inzagerecht: Je hebt het recht om aan CONO Kaasmakers te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt en op welke manier je gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij CONO Kaasmakers om dit te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin je, volgens de grondslagen van de AVG, toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin je vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert CONO Kaasmakers de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt.
 • Recht om gegevens over te dragen: Als de door jezelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij CONO Kaasmakers worden verwerkt, heb je het recht om CONO Kaasmakers te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan je over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. CONO Kaasmakers zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen.

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten moet je een verzoek indienen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de Privacycoördinator. Verzoeken kunnen worden ingediend via privacy@cono.nl. Binnen vier weken na ontvangst zal CONO Kaasmakers beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kan CONO Kaasmakers aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van betrokkene.

6. Website en cookies 

De websites van CONO Kaasmakers zijn anoniem te bezoeken, tenzij je persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht. Daarbij wordt niet de identiteit van de bezoekers geregistreerd. Je gegevens blijven anoniem. CONO Kaasmakers gebruikt in haar consumentencommunicatie cookies voor een bezoekersanalyse. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de websitevoorwaarden.

Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op de harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met een cookie worden bij een volgend bezoek automatisch de door u gewenste instellingen van onze website gekozen. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Je kunt cookies weigeren in je browserinstellingen. Wij wijzen je er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van je browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vind je meer informatie over cookies.

Als je via een contactformulier op een van de websites van CONO Kaasmakers een aanvraag of melding doet worden de voor de aanvraag noodzakelijke gegevens verwerkt. Gegevens worden dan uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag of melding gebruikt. 

7.  Wijzigen privacybeleid 

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Als je vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van CONO Kaasmakers, dan kan je die bij voorkeur kenbaar maken via het e-mailadres privacy@cono.nl. Je verzoek zal worden behandeld door de Privacycoördinator van CONO Kaasmakers.

8. Wijzigen cookies 

U kunt uw cookie-instellingen hier wijzigen

(privacyverklaring mei 2018)